Industrialiseringen

År 1850 – 1950

Anvendelsen af fossilt brændstof er en revolution for mennesket, der nu strømmer til de voksende byer, hvor boliger i flere etager skyder op imellem butikker og fabrikker, hvor en stadig større del af danskerne tjener til dagen og vejen. Naturen går til gengæld støt tilbage i takt med at de fleste vådområder tørlægges for at skaffe mere jord til landbrug, og efterhånden er det jernbanespor, asfalterede veje, store fabrikker og boligkvarterer, der er de mest markante elementer i landskabet

Mennesker, mekanik og maskiner

Med fly, færger tog og biler stiger muligheden for handel og samarbejde på tværs af landegrænser og kontinenter. Uheldigvis opstår også muligheden for verdensomspændende konflikter i kølvandet på globaliseringen. Som et modtræk oprettes forskellige verdensomspændende organisationer og alliancer, der bidrager med forskellige indsatser fra nødhjælp til fattige lande til fælles forsvarsalliancer.

Som landet ligger: Danmark er en del af en rivende udvikling i den vestlige verden, hvor dødeligheden falder, og en stadig større del af befolkningen bosætter sig i landsbyer eller byer, hvor man kan ernære sig ved fabriksarbejde, håndværk og servicefag. I de store, tætbefolkede byer, bliver både fødevareforsyning og afskaffelse af affald struktureret. Kloakering og vandforsyning bidrager til at fjerne vores egne efterladenskaber og øge folkesundheden betragteligt.

Flora og fauna: Danskerne ser naturen som en nærmest uudtømmelig ressource, hvor der kan udvindes grus, tørv og råstoffer og energi. Men selv om naturbevarelse bestemt ikke har nogen høj prioritet, og det er helt legalt for enhver at tilkaste vandhuller og frit bortregulere de fleste uønskede arter, er der en stigende interesse for naturen, der nu åbenlyst bliver reduceret af landbruget og påvirket af stigende mængder kvælstof til vandløbene, CO2 til atmosfæren og giftige affaldsprodukter til undergrunden.

Mennesket: Med omlægning fra overvejende vegetabilsk til animalsk produktion, får landbruget i Danmark et stort opsving, og for at tilfredsstille efterspørgslen på ny landbrugsjord drænes og inddiges størstedelen af Danmarks vådområder. Større vandløb rettes ud, imens de mindre kan rørlægges under jorden. I byerne etableres til gengæld parker med friseret græs, blomster og alleer som grønne åndehuller til byboerne.

Livet i Randers: Selv om anlæggelsen af jernbanen mindsker fordelene ved at ligge langs en vandvej, udvikler Randers sig til en klassisk industriby med store virksomheder som togvognsfabrikken Scandia, Junckers klædefabrik og Randers Handsker. Byen er i støt vækst, og i 1930’erne udarbejdes en saneringsplan, der gennemføres i 1950’erne og 1950’erne, , hvor flere gamle bindingsværkshuse efterhånden må vige for nye byggerier, der huser lejligheder, kontorer og varehuse og skaber plads til den øgede biltrafik.

Danmark i verden

En lille skærv til udviklingen. Med industrialiseringen etableres også et globalt jernbanenet, og den rivende udvikling sker ikke kun på bekostning af naturens ressourcer. I Danmark bliver nogle af de mange skærver, der kræves til de nye jernbanespor udvundet fra gravhøje og diger, hvor der er let adgang til store sten.

Danmarks befolkning

Ret præcist 4.281.000 mennesker.

Imens befolkningstallet tidligere har været løsere anslået, indføres i 1924 folkeregisteret, Der har været præcise folketællinger siden 1801, hvor alle kommuner registrerer danskernes navne, adresser, køn og alder.

Fussing Sø ligger i en lavning dannet ved indsynkning af en kæmpe salthorst i undergrunden efter den sidste istid. Søen er med sine 29 meter en af Danmarks dybeste

Mange af de dyr, der levede i det forhistoriske hav, er forlængst borte. Du kan gå på opdagelse i Dalbyover Kalkgrav og finde nogle af datidens dyr som fossiler

Lysnet er det niende højeste punkt i Danmark. Hele 131 meter rager toppen op over havets overflade. Nyd udsigten over de naturskønne ådale fra udsigtspunktet på toppen