Paderup Mose

Paderup Mose er på ca. 26 hektar. Det var tidligere en højmose dannet efter sidste istid. Overalt bærer mosen præg af tørvegravning i form af dybe damme, som der findes et halvt hundrede af i området.

Mosens største vandhul er dog ikke en tørvegrav, men derimod et stort, udgravet regnvandsbassin. Søen fungerer som regnvandsbassin for overfladevandet og tagnedløbene i Paderupområdet.

Paderup Mose er rig på rekreative værdier af betydning for hele kommunen, men området er også meget sårbart. Det er derfor vigtigt, at udnyttelsen er skånsom over for planter og dyr. I samarbejde med forpagtere sørger Randers Kommune for at sikre en skånsom naturpleje af mosen og de omkringliggende engarealer.

P-pladsen for enden af Minervavej er et godt udgangspunkt for en tur rundt i og omkring Paderup Mose. Forude venter en lille times travetur rundt i det bynære naturområde, der ligger som en ring rundt bakken med det sigende navn Mosehøj og er baghave for boligområdet i Paderup og det nye boligkvarter ved Munkdrup.

Læs mere om Paderup Mose

Rank Viol, kommunens sjældneste blomst, skulle gro på engen mellem mosen og den nye Munkdrup-udstykning. Tilbage i 2009 var Rank Viol kun noteret med ti forekomster i Danmark og anses derfor at være på vej ud af den danske flora.

Den lange, lige Carlsberg-grøft er resultat af et stort regulerings- og uddybningsarbejde, der blev gennemført som beskæftigelsesarbejde i 1940’erne. Reguleringen af Brugsgård Møllebæk, Carlsberg-grøften og grøften gennem mosen betød, at vandstanden i Paderup Mose med ét blev sænket med ca. en meter.

Indgrebet har haft gennemgribende indvirkning på flora og fauna i området – en skæbne som deles med størsteparten af Danmarks tidligere højmoser.

Læs om arkæologiske fund ved Paderup Mose

Flere nedslag i Tidsrejsen

Hvor vejen fra Lindbjerg til Linde krydser Tvede Å, ligger ”Sporet ved Hulen” og tilbyder en kort vandretur i et smukt, kuperet landskab skabt under sidste istid

Christian d. III’s kanal mellem Fladbro og Randers ukendt for de fleste. Den 5,4 kilometer lange kanal blev anlagt i 1553 for at forsyne voldgravene omkring Randers by med vand

Udbyhøj Færgefart blev formelt indviet i marts 1967, men færgestedet omtales helt tilbage i 1613 i forbindelse med et skøde udstedt af herremanden Albert Scheel