Gudenåengene

På sydsiden af Gudenå ligger Vorup Enge – et Eldorado for vandfugle, vadefugle og naturvandrere. Vorup Enge var i flere tusinde år en del af Gudenåens indlandsdelta med mange småøer og oversvømmede engarealer langs åen.

I 1951 blev Gudenå afskåret fra engene. Der blev bygget diger, så arealerne langs åen kunne pumpes tørre. I de første mange år blev de tidligere engarealer anvendt til kornproduktion, men på grund af faldende udbytte blev kornproduktionen efterhånden opgivet de fleste steder.

Fuglenes antal mangedoblet

I 2003 blev digerne mellem Gudenå og Vorup Enge fjernet som et led i Vandmiljøplan II. Og i dag er Vorup Enge et 119 hektar stort vådområde bestående af græssede enge og åbne vandflader i forbindelse med Gudenå.

Siden diget blev fjernet, er antallet af fuglearter i området mere end fordoblet og fuglenes antal mangedoblet.

Inden den kunstige afvanding i 1951 var Vorup Enge et stort yngle- og rasteområde for fuglelivet, men med afvandingen forsvandt fuglene. Det genskabte vådområde har givet grundlag for, at mange af de tidligere plante- og dyrearter er vendt tilbage.

Oplev engenes fugle- og dyreliv

I vinterhalvåret og de tidlige forårsmåneder ses rastende andefugle, skalleslugere, svaner og gæs. I ynglesæsonen kan man høre dobbeltbekkasinernes karakteristiske brummende lyd. Man kan også se blishønen bygge rede i sumpvegetationen og rørhøgen afsøge rørskoven for at finde føde til ungerne. Nattergal, rørsanger og sivsanger fylder aftenen med deres sang.

Odderen har fast levested i Gudenåen ud for Vorup Enge. Den stille naturgæst kan være heldig at se odderen fange fisk i vandet mellem sumpplanterne.

Læs mere om Vorup Enge

Der findes to fugletårne i engene, som frit kan benyttes af alle. Her finder du to etager, hvorfra du kan betragte områdets særlige karakter med tårnets kikkert. Mange fugle opholder sig året igennem i området. Du kan bl.a. se rørhøg, sangsvane, kanadagås, skarv, vibe og mange andefugle. I tårnene finder du plancher, der fortæller om livet i engene.

Adgang til Vorup Enge

Fra gangbroen ved Randers Regnskov til rastepladsen ved motorvej E45 kan du opleve Vorup Enge på tæt hold på naturstien. Her er det muligt at krydse engene til fods nogenlunde tørskoet.

Man kan komme til Vorup Enge fra rastepladsen ved motorvej E 45 eller fra Fjordvang eller Fuglsangsvej i Vorup. Man kan også vandre ad Gudenåstien til jernbanebroen eller motorvejsbroen og gå til engene via fodgængerbroerne over Gudenå.

Vorup Enge er åben for publikum døgnet rundt.

Flere nedslag i Tidsrejsen

Danmarks tredje Bynaturrum og største “myretue” blev i 2017 indviet på Nordre Fælled i Randers. Myretuen skal gøre det sjovere og lettere for alle at være aktive udendørs

Fra en høj på kirkegården i Støvring er der en enestående udsigt over Randers Fjord-området mod syd. Nord for byen ligger et dødislandskab med bakker, søer og moser

Store firelængede gårde i “De nedre Byer” Tjærby, Vestrup og Albæk giver vidnesbyrd om, hvordan engene langs Randers Fjord engang gav grobund for ufattelig rigdom